Го­лов­на

Лас­ка­во про­симо
на сайт ком­панії "ІСК-ГРУП"

 

Фірма ТОВ "ІСК-ГРУП" ство­рена міждна­род­ним капіта­лом. Рішен­ня про по­чаток діяль­ності у сфері по­серед­ницт­ва та стра­хуван­ня бу­ло прий­ня­то на базі оцінки мож­ли­вос­тей роз­витку стра­хово­го рин­ку Ук­раїни. Прий­ма­ючи це до ува­ги, на по­чат­ку 2010 ро­ку фірма підпи­сала до­гово­ри з найбіль­ши­ми стра­хови­ми ком­паніями у сек­торі фінан­со­вого рин­ку Ук­раїни. 

На­шим Парт­не­ром  №1 на ук­раїнсь­ко­му рин­ку є Стра­хова Ком­панія
"Мет­Лайф", а та­кож Стра­хова Гру­па «ПЗУ Ук­раїна», про­дук­ти яких ми предс­тав­ляємо у пов­но­му об­сязі.

Дя­ку­ючи ве­ликій кіль­кості Кон­суль­тантів, які співпра­цю­ють з на­шою ком­панією, ми завж­ди в стані до­помог­ти клієнтові об­ра­ти оп­ти­маль­ну про­позицію стра­хуван­ня жит­тя, а та­кож інших видів стра­хуван­ня.


На сьогоднішній день Кон­суль­тантів "ІСК-ГРУП" мож­на знай­ти у будь-яко­му ку­точ­ку Ук­раїни, а кількість клієнтів, які куп­ля­ють наші про­дук­ти зрос­тає кож­но­го дня.


На­ша си­ла - це ба­гато­тисяч­на гру­па лю­дей, які співпра­цю­ють з на­ми. Дя­ку­ючи ним ми завж­ди мо­жемо знай­ти підхід до клієнтів та зап­ро­пону­вати їм до­помо­гу у ви­борі відповідних для них про­дуктів.

Най­важ­ливішим для нас є довіра клієнтів. Довіра, от­ри­мати яку мож­на ли­ше дя­ку­ючи про­фесій­но­му обс­лу­гову­ван­ню. Ми про­понуємо про­дук­ти, які га­ран­ту­ють мак­си­мум за­хис­ту, од­но­час­но яв­ля­ючись інвес­тицією, що при­носить при­буток та дає шанс на от­ри­ман­ня вы­сокої пенсії у май­бутньому.

Для то­го щоб відповіда­ти ви­могам рин­ку ми на­даємо шанс но­вим кон­суль­тан­там, які ба­чать мож­ливість роз­витку та са­море­алізації в цій сфері. Лю­дям са­мостій­ним, твор­чим, що мо­жуть уп­равля­ти влас­ною фірмою.

Співпра­ця з «ІСК-ГРУП» га­ран­тує: 

- дос­ко­налий про­дукт (об­ра­но най­кращі Стра­хові Ком­панії),
- про­фесій­не нав­чання,
- юри­дич­не обс­лу­гову­ван­ня,
- эфек­тивну ор­га­низацію,
- дос­туп до су­пер су­час­ної комп"ютер­ної сис­те­ми, ство­реної на базі ба­гаторічно­го досвіду та найбільш су­час­них IT-тех­но­логій,
- перш за все дос­ко­налу ви­наго­роду.

 

Ми че­каємо на тих лю­дей, які ба­жа­ють за­без­пе­чити своє май­бутнє.