Го­лов­на » Про Ком­панію

 

Фир­ма «ИСК-ГРУП» яв­ля­ет­ся пос­редни­ком в сек­то­ре фи­нан­со­вых ус­луг на тер­ри­тории Ук­ра­ины.
Мы на­чали де­ятель­ность в 2010 го­ду на ба­зе мно­голет­не­го меж­ду­народ­но­го опы­та, по­лучен­но­го в рам­ках соз­да­ния по­хожих фирм в дру­гих стра­нах.
Ис­то­рия на­шего опы­та на­чина­ет­ся с 1993 го­да. Это ста­вит нас в верх­нюю ли­ней­ку та­кого ти­па про­ек­тов в Цент­раль­ной и Вос­точной Ев­ро­пе.
 На­ша цель - это соз­да­ние боль­шой фир­мы, ли­дера рын­ка, бла­года­ря мис­сии, ко­торой яв­ля­ет­ся ин­форми­рова­ние и обу­чение лю­дей ос­новным мо­делям по­веде­ния в сфе­ре лич­ных фи­нан­сов.  Эти мо­дели бу­дут иметь вли­яние на фи­нан­со­вое обес­пе­чение се­год­няшне­го дня и бу­дуще­го на­ших кли­ен­тов и их се­мей. 
Бла­года­ря сов­ре­мен­ной сис­те­ме уп­равле­ния, ко­торая яв­ля­ет­ся ос­новной цен­ностью на­шего ноу-хау, мы соз­да­ем не­ог­ра­ничен­ные воз­можнос­ти карьеры для на­ших кон­суль­тан­тов.

НА­ША МІСІЯ

 

Фірма «ІСК-ГРУП» є по­серед­ни­ком в сек­торі фінан­со­вих пос­луг на те­риторії Ук­раїни.

 

Ми по­чали діяльність у 2010 гроці на базі ба­гаторічно­го міждна­род­но­го досвіду, оти­мано­го у рам­ках ство­рен­ня подібних фірм в інших країнах.

 

Історія на­шого досвіду по­чинаєть­ся з 1993 ро­ку. Це ста­вить нас у верх­ню ліній­ку та­кого ти­пу про­ектів у Цент­ральній та Східній Ев­ропі.

 

На­ша ціль - ство­рен­ня ве­ликої фірми, ліде­ра рин­ку, дя­ку­ючи міссії, якою є інфор­му­ван­ня та нав­чання лю­дей ос­новним мо­делям по­ведінки у сфері осо­бис­тих фінансів.  Ці мо­делі бу­дуть ма­ти вплив на фінан­со­ве за­без­пе­чен­ня сьогоднішнього дня та май­бутнього на­ших клієнтів та їхніх ро­дин. 

 

Дя­ку­ючи су­часній сис­темі уп­равління, яка є ос­новною цінністю на­шого ноу-хау, ми ство­рюємо не­об­ме­жені мож­ли­вості кар"єри для на­ших кон­суль­тантів.