Го­лов­на » Но­вини ком­панії » Зно­ву про надійність стра­ховиків
Зно­ву про надійність стра­ховиків - "ПЗУ Ук­раїна" - у фо­кусі!!!:)

Ша­новні Ко­леги!

Спіши­мо поділиттсь чу­довою но­виною! Згідно ре­зуль­татів рей­тин­гу "20  най­надійніших стра­хових ком­паній Ук­раїни", опубліко­вано­го у ав­то­ритет­но­му діло­вому ви­данні "Фо­кус" від 22 жовт­ня 2010 г., "ПЗУ Ук­раїна" увій­шла у трій­ку лідерів - ми зай­ня­ли впев­не­ну 2 по­зицію.
Для про­яс­не­ния де­талей та па­раметрів оцінки рей­тин­гу на­води­мо Вам ко­рот­ку версію ви­дан­ня:

Вло­жения: