Го­лов­на » Парт­не­ри
Парт­не­ри

ПрАТ "Мет­Лайф"
м. Київ, 01032, Ук­раїна
вул. Си­мона Пет­лю­ри (Комінтер­ну), 14
Те­лефон: +38 (044) 494-13-43/44
Факс: +38 (044) 494-13-45
Без­коштов­на лінія: 0-800-305-301 (зі стаціонар­них те­лефонів)
VI­BER
  (для полісів, що ви­пус­ка­ють­ся) 050 386 88 28
E-ma­il: of­fi­ce@met­li­fe.ua
Стра­хові ви­пад­ки: cla­ims@met­li­fe.ua
web si­te:
 http://www.met­li­fe.ua

 

 

СК "ПЗУ Ук­раїна"
Юри­дич­на та пош­то­ва ад­ре­са (Цент­раль­ний офіс):
вул. Дег­тярівсь­ка, 62
Київ, 04112, Ук­раїна
Те­лефон: +38 (044) 238-62-38, 581-04-00
Факс: +38 (044) 581-04-55
E-ma­il: ma­il@pzu.com.ua
Веб-сайт: www.pzu.com.ua

Інфор­мація про ком­панію